اعلام نتایج داوری مقالات، ۱۰ مهر

نتایج ارزیابی مقالات همایش، ۱۰ مهرماه اعلام خواهد شد.