برگزاری نمایشگاه و کارگاه های سبک زندگی و تحول در علوم انسانی