تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

تاریخ برگزاری: ۲۴ و ۲۵ آبانماه ۱۳۹۶