تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶