تحول در علوم انسانی در بیانات آیت الله خامنه ای

مهم ترین بیانات آیت الله خامنه ای درباره «تحول در علوم انسانی» براساس محورهای همایش در فایل زیر گردآوری شده است که می تواند منبع مقدماتی برای انجام فعالیت های پژوهشی بر مبنای دیدگاه ایشان باشد.

تحول در علوم انسانی در بیانات آیت الله خامنه ای(PDF)