تماس با ما

آدرس دبیرخانه : شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی

تلفن: ۳۶۲۸۵۹۱۱-۰۷۱

دورنگار : ۳۶۲۸۵۹۱۲-۰۷۱

پست الکترونیکی:   tahavol@rayana.ir