داوران

کمیته علمی

ردیف نام استاد رشته دانشگاه/موسسه
۱ دکتر جهان بین علوم سیاسی دانشگاه شاهد
۲ دکتر حسینیان روش های تحقیق فرهنگستان علوم اسلامی
۳ خانم دکتر جمیلی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
۴ دکترسید حسین حسینی فلسفه و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵ دکتر علی ربانی علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
۶ دکتر متفکر آزاد اقتصاد دانشگاه تبریز
۷ خانم دکتر باقری علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
۸ دکتر جمشیدی ها علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۹ حجه الاسلام دکتر بستان جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱۰ دکتر حمید پارسانیا فلسفه ی علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
۱۱ دکتر رمضانی مطالعات استراتپیک(راهبردی) دانشگاه امام حسین(ع)
۱۲ دکتر عبدالحسین خسرو پناه فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۱۳ دکتر رفیعی آتانی اقتصاد مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
۱۴ دکترتقوی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
۱۵ دکترگودرزی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
۱۶ دکترخرمایی روانشناسی دانشگاه شیراز
۱۷ دکتر محسن جاجرمی زاده مدیریت دانشگاه شیراز و پیام نور شیراز
۱۸ دکتر ساجدی فلسفه و معارف دانشگاه شیراز
۱۹ دکترعباسی فلسفه و معارف دانشگاه شیراز
۲۰ دکتر خاکرند تاریخ دانشگاه شیراز
۲۱ دکتر شهنازی اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر اسلاملوییان اقتصاد دانشگاه شیراز

 

کمیته اجرایی:

کمیته اجرایی

ردیف نام استاد رشته دانشگاه/موسسه
۱ دکتر محسن جاجرمی زاده مدیریت دانشگاه شیراز
۲ دکتر مسلم باقری مدیریت دانشگاه شیراز
۳ دکتر مسلم علی محمد لو مدیریت دانشگاه شیراز
۴ سید محمدصادق  امامی روانشناسی دانشگاه شیراز