دریافت گزارش دومین پیش نشست

گزارش دومین پیش نشست با عنوان «روش های تحول در علوم اجتماعی» شامل اهم مباحث ارائه شده از لینک زیر قابل دریافت است:

گزارش پیش نشست روش تحول در علوم اجتماعی