ساختار سازمانی کنگره

همایش «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای» از سلسله همایش های «دبیرخانه دائمی همایش های دوسالانه ی بررسی و تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه های فکری» است که توسط «پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز» و با همکاری آن دبیرخانه و سایر موسسات و سازمانهای مربوطه در مهرماه ۱۳۹۶ برگزارخواهد شد.

دبیر علمی:

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی، دانشیار بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

دبیر اجرایی:

دکتر محسن جاجرمی زاده، استادیار بخش مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز