صدور گواهی های همایش

به اطلاع نویسندگان مقالات و شرکت کنندگان در برنامه های همایش می رساند جهت دریافت گواهی خود به دفتر «پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی» دانشگاه شیراز واقع در ساختمان شماره ۳ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، طبقه چهارم(طبقه زیرین کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز)، سرکار خانم اسلامی مراجعه فرمایند.

۰۷۱-۳۶۲۸۵۹۱۱