گزارش تصویری نشست تخصصی «روش های تحول در علوم اجتماعی»

برگزاری نشست تخصصی «روش های تحول در علوم اجتماعی»